مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

 بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83