مدرسه شما

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,