مدرسه شما

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,