مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

 بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

پایه : یازدهم

صفحه : 83