مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

 بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83

موضوع ضرب المثل : چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پایه : یازدهم

صفحه : 83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,