مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83