مدرسه شما

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید صفحه 32 پایه یازدهم

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

موضوع ضرب المثل: به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

پایه: یازدهم

صفحه: 32