مدرسه شما

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر صفحه 46 پایه هفتم

انشا ضرب المثل پایه هفتم

موضوع: هرکه بامش بیش برفش بیشتر