مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83