مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست پایه یازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از کوزه همان برون تراود که در اوست

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

بازنویسی شعر پایه یازدهم

موضوع: ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: آدمی نان خورد از دولت یاد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا درباره هدف زندگی مهارت های نوشتاری پایه نهم

انشا مهارت های نوشتاری پایه نهم

موضوع: هدف زندگی

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر صفحه 46 پایه هفتم

انشا ضرب المثل پایه هفتم

موضوع: هرکه بامش بیش برفش بیشتر

بازنویسی ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند پایه یازدهم

بازنویسی انشا پایه یازدهم

موضوع: از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

انشا مراحل نوشتن پایه یازدهم

موضوع: فناوری و تکنولوژی

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,