مدرسه شما

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مفهوم و  ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جمله زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 فارسی پایه دوازدهم

موضوع:زمستان گذشت و بهار آمد تبدیل به نثر ادبی کنید

پایه دوازدهم

صفحه 32