مدرسه شما

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38 پایه دوازدهم

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38

موضوع : صبح سرد و برفی زمستان

پایه : دوازدهم

صفحه : 39

 

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 پایه دوازدهم

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 و 71

موضوع: اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد

پایه: دوازدهم

صفحه: 57 و 71

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 پایه دوازدهم

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 و 95

موضوع: نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید

پایه: دوازدهم

صفحه: 73 و 95

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

مفهوم و  ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

ساده نویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108

موضوع:سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت

پایه: دوازدهم

صفحه:108

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: آدمی نان خورد از دولت یاد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

تمرین انشا پایه دوازدهم

موضوع: درباره یکی از خاطرات زندگی خود