مدرسه شما

 • TheAmix
 • سه شنبه 30 شهريور 1400
 • , ,
 • 157 بازدید
 • 0 نظر

انشا درباره ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است صفحه 122 پایه دهم

گسترش ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

بازنویسی ضرب المثل : شاهنامه آخرش خوش است

صفحه : 122

پایه : دهم

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید صفحه 32 پایه یازدهم

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

موضوع ضرب المثل: به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

پایه: یازدهم

صفحه: 32

بازنویسی حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 پایه یازدهم

 موضوع حکایت: طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند

پایه: یازدهم

صفحه: 68 و 69

طاووسی و زاغی، در صحن باغی به هم رسیدند و عیب و هنر یكدیگر را
دیدند. طاووس با زاغ گفت:
  «این موزۀ (کفش) سرخ که در پای توست، لایق
دیبای نگارین من است. همان وقت که به وجود میآمدهایم در پوشیدن
موزه، اشتباه کردهایم. من موزۀ سیاه تو را پوشیدهام و تو موزۀ سرخ مرا.
»
زاغ گفت:  «برخلاف این است؛ اگر خطایی رفته است، در پوششهای
دیگر رفته است. باقی پوششهای زیبای تو مناسب موزۀ من است؛ در آن
خوابآلودگی، تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو.
»
در آن نزدیكی، سنگپشتی بود و آن مجادله را میشنید؛ سر برآورد که ای
یاران عزیز! از این گفتوگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی همه چیز را به یک کس نداده است. هر کس را به دادۀ خود، خرسند باید بود و خشنود

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

 بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83

موضوع ضرب المثل : چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پایه : یازدهم

صفحه : 83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101 پایه یازدهم

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101

موضوع انشا : سفرنامه + موضوع

پایه : یازدهم

صفحه : 101

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122 پایه یازدهم

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122

موضوع حکایت : یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

پایه : دوازدهم

صفحه : 122 و 151

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38 پایه دوازدهم

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38

موضوع : صبح سرد و برفی زمستان

پایه : دوازدهم

صفحه : 39

 

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 پایه دوازدهم

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 و 71

موضوع: اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد

پایه: دوازدهم

صفحه: 57 و 71

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 پایه دوازدهم

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 و 95

موضوع: نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید

پایه: دوازدهم

صفحه: 73 و 95

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

مفهوم و ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

ساده نویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108

موضوع:سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت

پایه: دوازدهم

صفحه:108

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • پنجشنبه 18 مهر 1398
 • , ,
 • 9900 بازدید
 • 0 نظر

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند صفحه 83 پایه دهم

ساده نویسی ضرب المثل درباره هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.

موضوع:هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند

پایه:دهم

صفحه:83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • یکشنبه 22 مهر 1397
 • , ,
 • 3550 بازدید
 • 0 نظر

انشا درباره صحنه ورود یک موش به خانه مهارت های نوشتاری پایه هشتم

تصور ذهنی انشا پایه هشتم

موضوع: صحنه ورود یک موش به خانه

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • سه شنبه 17 مهر 1397
 • , ,
 • 3112 بازدید
 • 0 نظر

انشا درباره پاییز کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 20

انشا مهارت های نوشتاری پایه هفتم

موضوع: پاییز

بازنویسی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست پایه یازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از کوزه همان برون تراود که در اوست

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

بازنویسی شعر پایه یازدهم

موضوع: ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: آدمی نان خورد از دولت یاد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • پنجشنبه 12 مهر 1397
 • , ,
 • 5813 بازدید
 • 0 نظر

انشا درباره هدف زندگی مهارت های نوشتاری پایه نهم

انشا مهارت های نوشتاری پایه نهم

موضوع: هدف زندگی

 • TheAmix
 • پنجشنبه 12 مهر 1397
 • ,
 • 44048 بازدید
 • 0 نظر

انشا در مورد هرکه بامش بیش برفش بیشتر صفحه 46 پایه هفتم

انشا ضرب المثل پایه هفتم

موضوع: هرکه بامش بیش برفش بیشتر

 • TheAmix
 • دوشنبه 09 مهر 1397
 • ,
 • 20386 بازدید
 • 0 نظر

بازنویسی ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند پایه یازدهم

بازنویسی انشا پایه یازدهم

موضوع: از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • دوشنبه 09 مهر 1397
 • ,
 • 13072 بازدید
 • 0 نظر

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

انشا مراحل نوشتن پایه یازدهم

موضوع: فناوری و تکنولوژی

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

تمرین انشا پایه دوازدهم

موضوع: درباره یکی از خاطرات زندگی خود

 • TheAmix
 • یکشنبه 01 مهر 1397
 • ,
 • 6049 بازدید
 • 0 نظر

بازنویسی ضرب المثل عجله کار شیطان است صفحه 83 پایه یازدهم

ضرب المثل بازنویسی پایه یازدهم

موضوع: عجله کار شیطان است

 • TheAmix
 • یکشنبه 01 مهر 1397
 • ,
 • 78114 بازدید
 • 4 نظر

انشا درباره سفرنامه با موضوع سفر به شمال کشور

پایه یازدهم سفرنامه انشا

موضوع: سفر به شمال کشور

 • TheAmix
 • یکشنبه 01 مهر 1397
 • ,
 • 13900 بازدید
 • 0 نظر

 انشا درباره گفتگوی ابر و آسمان پایه یازدهم

پایه یازدهم انشا گفتگو

موضوع: ابر و آسمان

 • TheAmix
 • شنبه 31 شهريور 1397
 • ,
 • 28815 بازدید
 • 0 نظر

انشا درباره درد دندان صفحه 63 پایه هفتم

کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم درس پنجم صفحه 63

موضوع: درد دندان

 • TheAmix
 • شنبه 31 شهريور 1397
 • ,
 • 55955 بازدید
 • 3 نظر

بازنویسی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد پایه هفتم

 بازافرینی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد

کتاب مهارت های نوشتاری  پایه هفتم  بار کج به منزل نمی رسد

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • TheAmix
 • جمعه 30 شهريور 1397
 • ,
 • 42509 بازدید
 • 4 نظر

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

 

 

 

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

 

مقدمه : اکثر مردم روستاهای ایران با کار کردن روی زمین های کشاورزی کسب درآمد می کنند . در روستا زن و مرد در کار کشاورزی به همدیگر کمک می کنند .

 • TheAmix
 • سه شنبه 27 شهريور 1397
 • , ,
 • 2294 بازدید
 • 1 نظر

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20 کتاب نگارش پایه هفتم

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20

موضوع: حیاط مدرسه

پایه: هفتم

صفحه: 20