مدرسه شما

  • TheAmix
  • سه شنبه 30 شهريور 1400
  • , ,
  • 172 بازدید
  • 0 نظر

انشا درباره ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است صفحه 122 پایه دهم

گسترش ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

بازنویسی ضرب المثل : شاهنامه آخرش خوش است

صفحه : 122

پایه : دهم

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید صفحه 32 پایه یازدهم

گسترش ضرب المثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

موضوع ضرب المثل: به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

پایه: یازدهم

صفحه: 32

بازنویسی حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 پایه یازدهم

 موضوع حکایت: طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند

پایه: یازدهم

صفحه: 68 و 69

طاووسی و زاغی، در صحن باغی به هم رسیدند و عیب و هنر یكدیگر را
دیدند. طاووس با زاغ گفت:
  «این موزۀ (کفش) سرخ که در پای توست، لایق
دیبای نگارین من است. همان وقت که به وجود میآمدهایم در پوشیدن
موزه، اشتباه کردهایم. من موزۀ سیاه تو را پوشیدهام و تو موزۀ سرخ مرا.
»
زاغ گفت:  «برخلاف این است؛ اگر خطایی رفته است، در پوششهای
دیگر رفته است. باقی پوششهای زیبای تو مناسب موزۀ من است؛ در آن
خوابآلودگی، تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو.
»
در آن نزدیكی، سنگپشتی بود و آن مجادله را میشنید؛ سر برآورد که ای
یاران عزیز! از این گفتوگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی همه چیز را به یک کس نداده است. هر کس را به دادۀ خود، خرسند باید بود و خشنود

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

 بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83

موضوع ضرب المثل : چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پایه : یازدهم

صفحه : 83

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101 پایه یازدهم

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101

موضوع انشا : سفرنامه + موضوع

پایه : یازدهم

صفحه : 101

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122 پایه یازدهم

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122

موضوع حکایت : یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

پایه : دوازدهم

صفحه : 122 و 151

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38 پایه دوازدهم

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38

موضوع : صبح سرد و برفی زمستان

پایه : دوازدهم

صفحه : 39