مدرسه شما

جمله زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 فارسی پایه دوازدهم

متن نثر ارائه شده:

زمستان کوله بار سفرش را بست و جایش را به بهار داد.

.
زمستان خانه اش را تحویل بهار داد و خودش به سفر رفت.

.
بهار که بر می گردد رمستان خودش می داند که باید برود.

.
زمستان در ایستگاه زندگی سوار قطار شد و بهار از سفر برگشته بود.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

نثر تبدیل شده به ادبی:

خورشید کم رمق و ناتئان انگار دوباره از خواب بیدار شده بود. از خواب زمستانی عمیق و طولانی خورشید دستان پر مهرش را به سمت زمین دراز کرده تا دوباره شکوفه ها و گل ها را به جان زمین بریزد

تا بذر سبز تازگی و طراوت به روزگار ببخشد. زمین خودش را آماده کرده است

که پذیرای قدوم مهربان و پر برکت بهار باشد. که به شکرانه حضور دوباره بهار فریاد بزند زندگی را دوست دارد.

 

جمله زمستان گذشت و بهار آمد را به نثر ادبی تبدیل کنید صفحه 32 نگارش فارسی پایه دوازدهم

با ارسال نظرات ارزشمند خود باعث پیشرفت ما شوید...!

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها