مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

به کلی میتوان بازنویسی کردن یک ضرب المثل را به دو بخش تقسیم کرد.

هدف و موضوع اصلی ضرب المثل و مفهوم آن

سعی در نشان دادن راه زندگی و رفع مشکلات دارد.

<-------------------------------------------------------->

موضوع ضرب المثل:

آدم ترسو هزار بار میمیرد.

<-------------------------------------------------------->

این ضرب المثل در صفحه 83 واقع شده است.

متن بازنویسی شده:

روزی از روز ها مردی در شهری شلوغ زندگی می کرد.خانواده اش(همسر) فوت کرده بود از روی آینده نگری و نگرانی برای فردای خویش کیسه ایی زر برای خود کنار گذاشته بود، که همیشه ترس از دست دادن یا سرقت آن را داشت به طوری که هر بار در خانه صدایی می شنید یا کسی در خانه را می کوفت مرد هزار بار می مرد و زنده می شد، به طوری که همه ی دوستان و آشنایان مرد از ترس آن با خبر شدند و در فکر و خیال خود داستان های عجیبی در مورد مرد ساختند. در یکی از روزها که مرد از خانه بیرون می رفت بچه ها که در کوچه فوتبال بازی می کردند، مرد را دیدند و با تمسخر و خنده او را به یکدیگر نشان دادند و می گفتند این مرد بسیار ترسو است و از همه می ترسد. شاید از ما نیز می ترسد. مرد بسیار ناراحت و اندوهگین شده بود. او از نظر و فکر مردم حتی کودکان محل آگاه شده بود و با خود گفت:اینطوری ادامه دادن غیرممکن است. زیرا آدم ترسو هزار بار می میرد و دوباره زنده می شود. اینگونه هم زندگی به کامم تلخ شده و هم از کار و معاشرت با مردم نیز افتاده ام. رفت و کیسه ی زر خود را به دست معتمد شهر سپرد و به او گفت که من از دار دنیا نه همسری دارم و نه فرزندی، زمانی که من مردم، با این پول من را دفن کن و برای من خیراتی بده تا من از این دنیا آسوده بروم و هر لحظه ترس از دست دادن آن را نداشته باشم. اینگونه مرد هم خیال خودش را هم خیال بقیه را راحت کرد ، زیرا آدم ترسو نه به جایی می رسد و نه در زندگی لذت می برد بلکه هزار بار می میرد.

<-------------------------------------------------------->

مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد

همچنین بخوانید...!

 

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها