مدرسه شما

بازنویسی ضرب المثل آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم صفحه 83 پایه یازدهم

بازنویسی کردن انواع ضرب المثل ها می تواند به آسانی صورت بگیرد

اگر ما در آن تامل و فکر کنیم قطعا می توانیم آنرا انشا کنیم

(این داستان ها بر اساس تفکر نویسنده است)

<-------------------------------------------------------->

موضوع ضرب المثل:

 آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

<-------------------------------------------------------->

این ضرب المثل در صفحه 83 واقع شده است

متن بازنویسی و گسترش داده شده:

مردمان قدیم به علت هایی نیاز داشتند که با کوزه آب به سر سفره خود ببرند چون در گذشته دسترسی به آب مانند حال نداشتند.مردی موظف شده بود که برای مرد ثروتمند با کوزه بزرگ سفالی آب ببرد. مرد هر روز کارش این بود با کوزه ی روی دوش به سمت چشمه می رفت و کوزه را پر از آب می کرد و به سمت خانه مرد ثروتمند می رفت. در راه چهار دوست دیگرش را دید. با آن ها کمی خوش و بش کرد و به همراه یکدیگر به سمت مقصد حرکت کردند. در راه با همدیگر از همه جا سخن گفتند و از خاطرات قدیمی و اتفاقات روزمره بگیر تا کار و درآمد و غیره. در میانه های راه دیگر لب هایشان از تشنگی و پرحرفی ترک برداشته بود و توان ادامه ی مسیر را نداشته اند، در حالی که کوزه ی آب بر دوش مرد بود و اجازه ی خوردن از آن را نداشتند. دوستان مرد هر کدام نظری دادند تا رفع تشنگی کنند. یکی گفت: برویم به خانه مردم تا آبی بنوشیم. دیگری گفت بازگردیم و از چشمه آب بخوریم و دیگری گفت: توان رفتن به چشمه را نداریم. در آخر نفر چهارم گفت: آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.در آخر باید نتیجه بگیریم که از نعمت هایی که خداوند به ما عطا کرده است تشکر کنیم و از آنها استفاده احسنی داشته باشیم و مادی گری را سرلوحه خود قرار ندهیم

<-------------------------------------------------------->

مثل نویسی آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

همچنین بخوانید...!

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها